Перейти к содержимому
Home » Акция «Чай с заботой» от Ассам

Акция «Чай с заботой» от Ассам

с 15 марта по 15 июня 2016г.

assamtea

Ассам — чай с заботой

Как участвовать?

 • Приобретите пачку чая «Ассам» в промо-упаковке и найти уникальный код на обратной стороне
 • Отправьте на короткий номер 7102 SMS «код пробел верхнего клапана пачки. имя пробел фамилия пробел город» (например: «ХХХХ ХХХХ ХХХХ Берик Сериков Алматы»). Стоимость SMS для всех операторов сотовой сети РК – 7 тенге.
 • Либо бесплатно активируйте код через сайт www.assamtea.kz.

Призы:

 • Гарантированные призы —  300 тенге на баланс мобильного телефона

Главные призы.

 • Еженедельном — денежные призы номиналом 50 000 тенге. Всего 13 розыгрышей по 20 призеров в каждом.
 • Ежемесячно — денежные призы номиналом 200 000 тенге. Всего 3 розыгрыша по 5 победителей в каждом.

Официальный сайт акции

Телефоны горячей линии:

8 800 070 7102


ОБСУДИТЬ АКЦИЮ ИЛИ ЗАДАТЬ ВОПРОС


Оцените акцию:  Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 1,00 из 5)
Загрузка...


Правила акции:

 1. «Ассам шай» сауда белгісі ?сын?ан «Ассам» — ?ам?орлы??а б?лейтін шай» нау?аныны? ?йымдастырушысы (?рі ?арай «?йымдастырушы») «Tea House» ЖШС болып табылады. Мекенжайы: 050052 ?аза?стан Республикасы, Алматы ?., Тауг?л, /Мамыр/ ы?шамауданы, 13 а ?й, ?уезов ауданы.
  1. Нау?анны? техникалы? провайдері – «RGL Service» ЖШС.
  2. Осы Ережелер «Ассам» — ?ам?орлы??а б?лейтін шай» нау?анын (?рі ?арай – Нау?ан) ?ткізу т?ртібін, Нау?ан?а ?атысу ж?не оны? же?імпаздарын аны?тау т?ртібін, сондай-а? сыйлы?ты табыстау т?ртібін аны?тайды.
  3. Осы Ережелер ?аза?стан Республикасыны? ?олданыста?ы за?намасына с?йкес жасал?ан.
 2. Нау?анны? ?ткізілу мерзімі: 15.03.2016 ж. — 15.06.2016 ж. аралы?ы.
 3. Нау?анны? ?тетін жері: ?аза?стан Республикасы.
 4. Нау?ан?а промо-каптамада?ы шайды? келесі тауарлы? т?рлері ?атысады: ?алташада?ы Классикалы? Ассам 25 ?алташа, ?алташада?ы Классикалы? Ассам 50 ?алташа, ?алташада?ы Классикалы? Ассам 100 ?алташа, ?алташада?ы Кешкі Ассам 25 ?алташа, ?алташада?ы К?к Ассам 25 ?алташа, ?алташада?ы Ерекше Ассам 25 ?алташа.
 5. Нау?ан?а ?йымдастырушы ?ызметкерлері мен оны? отбасы м?шелерінен ?зге, ?аза?стан Республикасыны? аума?ында т?ратын барлы? жеке т?л?алар, ?Р 18 жас?а тол?ан азаматтары ж?не іс-?рекетке ?абілеттілігі ?Р Азаматты? Кодексімен орнатыл?ан ?зге т?л?алар ?атыса алады.
 6. Нау?ан?а ?атысу ?шін т?мендегі шарттарды орындау ?ажет:
  1. Промо-?аптамада?ы «Ассам» шайыны? бір ?орабын сатып алы?ыз да, ?орапты? ?сті?гі
  2. Сатып алушы ?атысу ?шін «код бос орын есім бос орын тегі бос орын ?ала» к?рсетілген ?а?па?ыны? арт?ы жа?ынан ерекше кодты табу керек. SMS-ті (мысалы: «ХХХХ ХХХХ ХХХХ Берік Серіков Алматы») 7102 ?ыс?а н?міріне жолдауы керек. ?Р ?ялы байланыс желілеріні? барлы? операторлары ?шін SMS-ті? ??ны – 7 те?ге. Кодты www.assamtea.kz сайты ар?ылы тегін тіркеуге болады.
 7. Кодты 7102 ?ыс?а н?міріне SMS жолдау ар?ылы тіркейтін ?атысушылар SMS т?рінде жауап хабарлама алады; кодты Интернет ар?ылы тіркейтін ?атысушылар ?зіні? дербес компьютеріні? немесе кодты сайтта тіркейтін ?зге ??рыл?ыны? экранына жауап хабарлама алады; 8. Техникалы? ?ателер пайда бол?ан жа?дайда ж?не кодты СМС ар?ылы жолдау м?мкін болма?анда, ?атысушы жа?дайды т?сіндіру ?шін жедел желіні? 8 800 070 7102 телефоны бойынша ?о?ырау шала алады. Егер код ?атысушы?а байланысты емес техникалы? себептер бойынша ?абылданба?ан болса, оператор кодты ?олмен тіркеп, тіркеу туралы ауызша т?рде хабарлай алады.
 8. Ж?лде ?оры:
  1. Кепілдендірілген ж?лделер. SMS немесе www.assamtea.kz сайты ар?ылы тіркелген ?рбір 10-шы ?атысушы ?ялы телефон те?геріміне 300 те?ге алады. Со??ы 100 ж?лдегерді? тізімі www.assamtea.kz сайтына шы?ады. Же?імпаздарды? тізімі ?р 5 минут сайын жа?артылады.
  2. Бас ж?лделер. Ж?лдегерлер 13 апта сайын?ы ж?не 3 ай сайын?ы ?тыс ойындарды ?ткізу кезінде ?атысушылар жолда?ан бірегей кодтарды? м?ліметтер ?орынан кездейсо? та?дау ар?ылы аны?талатын болады. К?п код жолда?ан ?атысушы жолда?ан код санына те? м?мкіндікпен же?іске ?міткер бола алады.
  • ?р апта сайын?ы ?тыс ойында белгіленген ба?асы 50 000 те?ге болатын а?шалай сыйлы?тар ойнатылатын болады. ?р ?айсысында 20 ж?лдегер болатын 13 ?тыс ойын ойнатылады.
  • ?р айлы? ?тыс ойынында атаулы ??ны 200 000 те?ге а?шалай ж?лделер ойын?а салынады. Барлы?ы 3 ?тыс ойыныны? ?р?айсысында 5 ж?лдегер аны?талады.
  • Апталы? ?тыс ойындарды ?ткізу к?ндері: 24.03; 31.03; 7.04; 14.04; 21.04; 28.04; 5.05; 12.05; 19.05; 26.05; 02.06; 09.06, 16.06.2016.
  • Айлы? ?тыс ойындарды ?ткізу к?ндері: 11.04, 11.05, 13.06.2016.
  • Бас ж?лделерді? ?тыс ойындарын ?ткізу к?ндері техникалы? немесе ?йымдастырушылы? ?иынды?тар?а байланысты кейінгі мерзімге ?алдырылуы м?мкін, алайда 2 ж?мыс к?нінен арты? мерзімге кейін ?алдыру?а р??сат етілмейді.
  • ?тыс ойындарды ?ткізу к?ндері техникалы? немесе ?йымдастырушылы? ?иынды?тар?а байланысты алды??ы мерзімге ауыстырылуы м?мкін, алайда 2 ж?мыс к?нінен арты? мерзімге б?рын ауыстыру?а р??сат етілмейді.
  • ?тыс ойын ?ткізілген со? 10 са?атты? ішінде же?імпаздар-н?мірлеріні? тізімдері www.assamtea.kz сайтында жарияланатын, сондай-а? жедел аны?тама желісіне берілетін болады.
 9. Бас ж?лделерді беру шарттары:
  1. Бас ж?лделерді? ?тыс ойыныны? ж?лдегерлерін «Tea House» ЖШС («Ассам шай» СБ) ?ызметкері, коды бар хабарламаны жіберуді? на?ты к?ні мен на?ты уа?ытын к?рсете отырып хабардар етеді. Же?імпаздар тізімі www.assamtea.kz ж?не www.31.kz сайттарында жарияланып, ш??ыл байланыс желісі ?ызметіне хабарланатын болады.
  2. ?йымдастырушы ?тыс ойын ?ткізілген со? 5 са?ат ішінде барлы? же?імпаздар?а тілдесуге ж?не оларды? ?т?аны ж?нінде жариялау?а, сондай-а? ж?лдені аудару ?шін ?ажет ??жаттарды ?сыну?а келісім алу?а міндеттенеді. Ж?лдегерлерді? біріне 2 са?ат бойы тілдесу м?мкін болма?ан жа?дайда, ?йымдастырушы бірінші ж?лдегерге ескертпей, оны ?осал?ы ж?лдегерге ауыстыру ???ы?ын ?зіне ?алдырады.
  3. А?шалай ж?лделер ?олма-?ол а?шасыз т?леммен же?імпазды? кез келген шотына же?імпаздан оларды ал?ан с?ттен бастап 10 ж?мыс к?ніні? ішінде аударылатын болады. Егер же?імпазда шот болмаса, ол ?зіні? т?р?ылы?ты жері бойынша кез келген банкті? кез келген б?лімшесінен оны аша алады.
  4. ?йымдастырушы ж?лдегерлерде сыйлы?ты алумен байланысты туындайтын, ?аза?стан Республикасыны? за?намасында к?зделген барлы? міндетті салы?тарды т?леу бойынша міндеттемені ?зіне алады.
  5. ?йымдастырушы ?тыс ойын ?ткен с?ттен бастап 10 ж?мыс к?ніні? ішінде ж?лдегерлермен байланысады ж?не а?шалай ж?лдені аудару ж?не ЖТС т?леу ?шін ?ажет м?ліметтерді с?райды, атап айт?анда: ЖСН бар жеке ку?лікті? к?шірмесі ж?не шот т?л??жаты. ??жаттарды мына электронды мекенжай?а жіберу ?ажет: office2TH@prima-group.kz, сондай-а? факс 8(727) 293 68 57.
  6. Ж?лдегер ?ажет ??жаттарды ?сынудан бас тарт?ан немесе оларды дер кезінде жібермеген жа?дайда (?йымдастырушы ескерткен к?ннен бастап 5 к?нтізбелік к?ннен арты? емес), ?йымдастырушы ж?лдені беруден бас тарту?а ж?не атал?ан ж?лдегерден резервтік ж?лдегерді? пайдасына жазбаша бас тартуды алусыз, атал?ан ж?лдегерді резервтік ж?лдегерге ауыстыру?а ???ылы.
  7. Ж?лдегер ?ажет ??жаттарды ?сынудан бас тарт?ан немесе оларды дер кезінде жібермеген жа?дайда (?йымдастырушы ескерткен к?ннен бастап 5 к?нтізбелік к?ннен арты? емес), ?йымдастырушы ж?лдені беруден бас тарту?а ж?не атал?ан ж?лдегерден резервтік ж?лдегерді? пайдасына жазбаша бас тартуды алусыз, атал?ан ж?лдегерді резервтік ж?лдегерге ауыстыру?а ???ылы.
  8. ?атысушы тіркеу кезінде ?зіні? жеке м?ліметтерін ?ате к?рсеткен немесе кодты ?зге т?л?аны? атына тіркелген телефон н?мірінен тіркеген жа?дайда, ?йымдастырушы бірінші ж?лдегерге б?л туралы ескертпей, атал?ан ж?лдегерді резервтік ж?лдегерге ауыстыру ???ы?ын ?зіне ?алдырады.
  9. Нау?ан ?йымдастырушысына байланысты емес себептер бойынша ж?лделерді? берілмеуіні? алдын алу ?шін, ?р апта сайын?ы ?тыс ойында 50’000 те?геден 20 негізгі ж?не 10-нан кем емес резервтік ж?лдегер ж?не ай сайын?ы ?тыс ойында 200’000 те?геден 5 негізгі ж?не 5-тен арты? емес резервтік ж?лдегер аны?талады.
  10. Ж?лдегерлерді? а?ыр?ы тізімі акция бойынша «ш??ыл байланыс желісі» ?ызметін ?сынатын «188.KZ» ЖШС компаниясына беріледі. Сонымен бірге ол акция ?йымдастырушыларыны? сайттарында www.assamtea.kz, www.31.kz жарияланады. Ж?лдегерлерді? суреттері оларды? келісімімен Акция ?йымдастырушысыны? сайтында www.teahouse.kz жарияланады. НАЗАР АУДАРЫ?ЫЗ: ?йымдастырушы же?імпаздан ж?лдені? логистикасын т?леуді немесе ж?лдені алу ?шін ?йымдастырушыны? пайдасына ?зге аударымдарды жасауды еш?ашан с?рамайды! ЖЕ?ІМПАЗ ЕШ?АНДАЙ ШЫ?ЫНДАРДЫ АЛМАЙДЫ!
 10. Жедел телефон желісі: Алматы ?., 8-800-070-7102 (?аза?стан бойынша ?й ж?не ?ялы телефондардан ?о?ырау шалу — тегін).
 11. ?йымдастырушы Ж?лдегерлерді? аты-ж?ндері мен фотосуреттерін жарнамалы? ма?саттарда пайдалану ???ы?ын, жарнама нау?анын ?зарту, ж?лделерді алу р?сімін ?згерту ???ы?ын, жарнама нау?аны ж?не оны ?ткізу т?ртібі туралы ?осымша а?паратты жариялау ???ы?ын ?зіне ?алдырады.
 12. SMS жолдау, не болмаса сайт?а тіркелу ?атысушыны? нау?ан шарттарымен толы? келісетіндігін, сондай-а? а?паратты? SMS хабарламаларды алу?а келісетіндігін білдіреді.
 13. А?паратты? хабарламаларды алудан бас тарту ?шін, ?атысушы 7102 н?міріне STOP м?тіні бар SMS-хабарламаны жібере алады.
 14. ?р Бірегей кодты жеке СМС-хабарламамен жіберу ?ажет. ?р бірегей код нау?ан ?ткізілетін уа?ыт ішінде тек бір рет тіркеле алады. SMS-хабарламаны? ??ны ?атысушыдан ?ялы байланыс арналарын пайдалан?аны ?шін ?ялы байланыс операторларымен алынады. ?атысушы ?ате СМС-хабарлама жіберген жа?дайда, о?ан ?ате туралы жауап СМС-хабарлама жіберілетін болады. Сонымен ?атар, ?атысушыны? ?ате СМС-хабарламаны жіберуіне кеткен шы?ындары ?ялы байланыс операторымен де, нау?ан ?йымдастырушысымен де ?телмейді.
 15. ?йымдастырушы, сонымен бірге онымен у?кілдендірілген т?л?алар: -СМС-хабарламаны жіберуге/алу?а немесе сайтта бірегей кодты тіркеуге м?мкіндік бермейтін ?атысушы ?осыл?ан ?ялы байланыс желісі операторыны? немесе Интернет-провайдеріні? желісіндегі техникалы? істен шы?улар ?шін; — ?атысушы ?атесіні? ?андай да салдары ?шін, соны? ішінде Сайтта ?ате к?рсетілген ?ялы телефон н?мірі ?шін ж?не соны? салдарынан к?рсетілген ?ялы телефонны? шотына бірегей н?мірді? кіргізілуі ?шін; бірегей кодты б?где біреуді? ?ялы телефонынан жіберу ?шін ж?не соны? салдарынан бірегей кодты? СМС жіберілген ?ялы телефонны? шотына кіргізілуі ?шін; сайтта тіркелген кезде ?олданыста?ы емес / белсенді емес ?ялы телефон н?мірін немесе ?Р ?ялы байланыс операторына тиісті емес телефон н?мірін к?рсеткені ?шін ж?не соны? салдарынан телефон те?геріміне кепілдендірілген ж?лдені? т?ленбеуі ?шін жауапкершілік алмайды.
 1.  Организатором акции (в дальнейшем «Организатор») «Ассам» — Чай с заботой» от торговой марки «Ассам чай» является компания ТОО «Tea House».Адрес: 050052 Республика Казахстан г. Алматы мкр. Таугуль, /Мамыр/, дом 13 а, Ауэзовский район.
  1. Технический провайдер акции – ТОО «RGL Service»
  2. Настоящие Правила определяют порядок проведения акции «Ассам» — Чай с заботой» (далее — Акция), порядок участия в Акции и определения ее победителей, а также порядок вручения приза.
  3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
 2. Срок проведения акции: с 15.03.2016 г. по 15.06.2016 г.
 3. География проведения акции: Республика Казахстан.
 4. В акции принимают участие следующие товарные единицы чая в промо-упаковке: Ассам Классический пакетированный 25 пак, Ассам Классический пакетированный 50 пак, Ассам Классический пакетированный 100 пак, Ассам Вечерний пакетированный 25 пакетиков, Ассам Зеленый пакетированный 25 пакетиков, Ассам Особый пакетированный 25 пакетиков.
 5. К участию в акции допускаются все физические лица, граждане РК, достигшие 18 лет и иные лица дееспособность которых установлена Гражданским Кодексом РК, проживающие на территории Республики Казахстан, кроме сотрудников Организатора и членов их семей.
 6. Для участия в акции необходимо:
 7. Купить пачку чая «Ассам» в промо-упаковке и найти уникальный код на обратной стороне
 8. Для участия покупателю необходимо выслать на короткий номер 7102 SMS «код пробел верхнего клапана пачки. имя пробел фамилияпробел город» (например: «ХХХХ ХХХХ ХХХХ Берик Сериков Алматы»). Стоимость SMS для всех операторов сотовой сети РК – 7 тенге. Возможна бесплатная активация кода через сайт www.assamtea.kz.
 9. Участники, регистрирующие код посредством отправки SMS на короткий номер 7102, получают ответное сообщение в виде SMS; участники, регистрирующие код через Интернет, получают ответное сообщение на экран своего персонального компьютера, либо другого устройства через которое регистрируется код на сайте;
 10. В случае если возникли технические ошибки и код не удается отправить посредством СМС, участник может позвонить по телефону горячей линии 8 800 070 7102 для разъяснения ситуации. Если код не был принят по техническим причинам, не зависящим от участника, оператор может зарегистрировать код вручную и сообщить о регистрации в устной форме.
 11. Призовой фонд:
  1. Гарантированные призы. Каждый 10-ый зарегистрированный посредством SMS или через сайт www.assamtea.kz Каждый 10-й участник акции получает 300 тенге на баланс мобильного телефона, с которого была отправлена SMS или который был указан в специальном поле сайта, соответственно. Список 100 последних призёров будет отображён на сайте www.assamtea.kz. Обновление списка победителей происходит каждые 5 минут.
  2. Главные призы. Призёры будут определяться посредством проведения 13-ти еженедельных и 3-х ежемесячных розыгрышей путем случайного выбора из базы данных уникальных кодов, отправленных участниками. Участник, отправивший большее количество кодов имеет больше шансов на победу прямо пропорционально количеству отправленных кодов.
   1. В каждом еженедельном розыгрыше будут разыграны денежные призы номиналом 50 000 тенге. Всего 13 розыгрышей по 20 призеров в каждом.
   2. В каждом ежемесячном розыгрыше будут разыграны денежные призы номиналом 200 000 тенге. Всего 3 розыгрыша по 5 победителей в каждом.
   3. Даты проведения еженедельных розыгрышей: 24.03; 31.03; 7.04; 14.04; 21.04; 28.04; 5.05; 12.05; 19.05; 26.05; 02.06; 09.06, 16.06.2016
   4. Даты проведения ежемесячных розыгрышей: 11.04, 11.05, 13.06.2016
   5. Даты проведения розыгрыша главных призов могут быть перемещены на более поздний срок из-за технических или организационных проблем, однако перемещение на срок более 2 рабочих дней недопустимо.
   6. Даты могут быть перемещены на более ранний срок из-за технических или организационных проблем, однако перемещение на срок более 2 календарных дней недопустимо
   7. В течение 10 часов после проведения розыгрыша, списки номеров-победителей будут опубликованы на сайте www.assamtea.kz, а также переданы с справочную горячую линию.
 12. Условия выдачи главных призов:
  1. Призёры розыгрыша главных призов будут уведомлены по телефону сотрудником компании «Tea House» (ТМ «Ассам чай»), с указанием точной даты и точного времени отправки смс сообщения с кодом. Списки победителей будут опубликованы на сайте www.assamtea.kz и переданы в службу горячей линии.
  2. Организатор обязуется в течение 5-ти часов после проведения розыгрыша дозвониться до всех призёров и объявить им о выигрыше, а также получить согласие в предоставлении необходимых документов для начисления приза. В случае если один из призёров недоступен в течение 2-х часов, организатор оставляет за собой право заменить его на резервного призёра, не уведомляя первого.
  3. Денежные призы, будут перечислены безналичным платежом на любой счёт победителя в течение 10 рабочих дней с момента их получения от победителя. Если у победителя нет счёта, то он может открыть его в любом отделении любого банка по месту жительства.
  4. Организатор берет на себя обязательство по выплате всех обязательных налогов, возникающих у призеров в связи с получением приза, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
  5. В течение 10 рабочих дней с момента розыгрыша организатор связывается с призёрами и запрашивает данные, необходимые для перечисления денежного приза и оплаты ИПН, а именно: копию удостоверения личности с ИИН и паспорт счета. Документы необходимо отправлять на электронный адрес: office2TH@prima-group.kz, также на факс 8(727) 293 68 57
  6. В случае отказа призера от предоставления необходимых документов, либо не своевременная их отправка (не более 5-ти календарных дней с даты уведомления организатором) организатор вправе отказать в выдаче приза и заменить текущего призера на резервного призера, без получения письменного отказа от текущего призера в пользу резервного.
  7. В случае, если участник неверно указывает свои личные данные при регистрации, либо производит регистрацию кода с номера телефона, который зарегистрирован на другое лицо организатор оставляет за собой право заменить текущего призера на резервного, не уведомляя об этом первого.
  8. Во избежание невыдачи призов по причинам, не зависящим от организатора акции, в каждом еженедельном розыгрыше определяется 20 основных и не менее 10 резервных призёров по 50’000 тенге и в каждом ежемесячном розыгрыше определяется 5 основных и не более 5 резервных призеров по 200’000.
  9. Окончательный список призёров передаётся в компанию ТОО «188.KZ», предоставляющую услугу «горячей линии» по акции. Также он появляется на сайте – организатора акции www.assamtea.kz. Фото призеров публикуются с их согласия на сайте Организатора акции www.teahouse.kz

  ВНИМАНИЕ: Организатор никогда не просит победителя оплатить логистику приза или совершить иные перечисления в пользу Организатора для получения приза!
  ПОБЕДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ НИКАКИХ РАСХОДОВ!

 13. Телефоны горячей линии: г. Алматы 8-800-070-7102 (звонок с домашних и мобильных телефонов по Казахстану — бесплатный).
 14. Организатор оставляет за собой право использования имен и фотографий Призёров в рекламных целях, право продлить рекламную акцию, изменить процедуру выдачи призов, право публиковать дополнительную информацию о рекламной акции и порядке ее проведения.
 15. Отправка SMS, либо регистрация на сайте означает полное согласие участника с условиями акции, а также согласие на получение информационных SMS сообщений.
 16. Чтобы отказаться от получения информационных сообщений, участник может отправить на номер 7102 SMS-сообщение с текстом: STOP.
 17. Отправлять каждый Уникальный код необходимо в отдельном СМС-сообщении. Каждый уникальный код может быть зарегистрирован за время проведения акции только один раз. Стоимость SMS-сообщения взимается с Участника операторами сотовой связи за использование каналов сотовой связи. В случае отправки Участником неверного СМС- сообщения, ему будет выслано ответное СМС-сообщение об ошибке. При этом расходы Участника на отправку неверного СМС-сообщения, не будут возмещены ни сотовым оператором, ни организатором акции.
 18. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за: — технические сбои в сети оператора сотовой связи к которой подключен Участник, либо в сети Интернет-провайдера, не позволяющие переслать/получить СМС-сообщение либо зарегистрировать уникальный код на сайте; — за какие-либо последствия ошибок Участника, в т.ч. за неверно указанный номер мобильного телефона на Сайте и как следствие занесение уникального кода на счет указанного мобильного телефона; за отправку уникального кода с чужого мобильного телефона и как следствие занесение уникального кода на счет мобильного телефона с которого было отправлено СМС; за указание при регистрации на сайте несуществующего / неактивного номера сотового телефона, либо номера телефона, не принадлежащего оператору сотовой связи РК и, как следствие, невыплату гарантированного приза на баланс телефона.

Подписаться
Уведомить о
guest

71 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Дмитрий
Дмитрий
8 лет назад

И снова АССАМ чай акцию запускает,вот кому действительно не до кризиса,хотя,,,,не знаю ,,,5-ый год играю больше,чем 200 тенге на баланс не выйгрывал,в этой акций наверно больше,чем 300 тенге на баланс снова не чего не выйграю,хотя ваш чай пьем регулярно,Я и мой родственники дайте мне срочно выйгрыш номиналом в 200000 тенге-8(707)-283-83-18… :Да:

Ассам чай
Ассам чай
7 лет назад
Ответить на  Дмитрий

Добрый день! С 13 марта стартовала новая акция от чая Ассам, очень надеемся, что удача будет на Вашей стороне.

Максат
Максат
7 лет назад

Не могу зарегестриват пишу номер нажимай Номер исчезает лохотрон какоита

Максат
Максат
7 лет назад
Ответить на  Максат

Интернет у меня не тормозит

Амина
Амина
8 лет назад

Добрый день. А уже есть в продаже чай с данной акцией? Если есть, можно уже отправлять код или ждать 15 марта.

Ассам чай
Ассам чай
7 лет назад
Ответить на  Амина

Добрый день! Промокод необходимо высылать после старта акции.

Амир
Амир
8 лет назад

Ждал эту акцию я был уже победителем акций выйгрывал 100тыс тенге.вот теперь нужно выиграть 200тыс тенге обязательно

Ассам чай
Ассам чай
7 лет назад
Ответить на  Амир

Добрый день! Желаем Вам удачи.

Назгуль
Назгуль
8 лет назад

Я всегда покупаю чай Ассам вечерний с бергамотом и всем рекомендую,но никогда даже единицу незагрузили. Срочно дайте мне 200000 тенге :Уррра!: .

Ассам чай
Ассам чай
7 лет назад
Ответить на  Назгуль

Добрый день! Спасибо за отзыв, надеемся удача будет на Вашей стороне.

Натали
Натали
8 лет назад

Согласна,я то же постоянно буру этот чай,участвую в акциях но никогда ничего не выигрывала.Да это не честно, это же видно по табло выигрывших за последний час,вы посмотрите каждые 2-3 мин кто то выигрывает прям не реально…прям в праздничный день весь Казахстан сидит и посылает,это просто автомат со своими номерами,один сплошной лохотрон…

Ассам чай
Ассам чай
7 лет назад
Ответить на  Натали

Добрый день! 200 тенге на баланс получает каждый 10-й участник

Ассам чай
Ассам чай
7 лет назад
Ответить на  Натали

Добрый день! Каждый 10-й получает 200 тенге на баланс.

Madina
Madina
8 лет назад
Ответить на  Натали

раньше ассам пила…пиала розыгривает гарантировано:), 6 балов и 100тенге на сотку

Назгуль
Назгуль
8 лет назад

Сегодня купила чай и отправила попросили подождать все еще впереди!. Летом мы участвовали в акции от сока Джуси каждый день загрузили нам по 500 тенге и это было нечто. :Подарок:

Алёна
Алёна
8 лет назад

Всегда отправляла и нечего а сегодня повезло. Хотя и не много но все же приятно (23.03.2016 19:33:36 770566XXXX3 Алёна Москалец) :Хорошо:

Ассам чай
Ассам чай
7 лет назад
Ответить на  Алёна

Добрый день! Благодарим за отзыв.

Каракат
Каракат
8 лет назад

Выиграла 300 тенге на баланс, была приятно удивлена)))),теперь надеюсь выиграть 200000 очень верю и жду :Презент: :Подарок: :Уррра!:

Ассам чай
Ассам чай
7 лет назад
Ответить на  Каракат

Добрый день! Желаем удачи!

Айнур
Айнур
8 лет назад

Здравствуйте народ! Дааа я тоже беру чай АССАМ и участвовала в акциях, но никогда ничего не выигрывала. И сегодня опять купила и отправила с надеждой что выиграю :Подарок: Удачи всем

Ассам чай
Ассам чай
7 лет назад
Ответить на  Айнур

Добрый день! Желаем Вам удачи!

Индира
Индира
8 лет назад

Здравствуйте Всем! Я всегда покупаю чай АССАМ и пью его всегда! Всегда участвую в акциях отправляю коды но ничего не выигрываю, помню прошлом году только 200тг на телефон выиграла и всё! Так хочется денежный приз получить(( Буду ждать может повезет! Желаю Всем удачи!

Ассам чай
Ассам чай
7 лет назад
Ответить на  Индира

Добрый день! Спасибо за отзыв, желаем удачи!

петр
петр
8 лет назад

вы что издеваетесь?придумали проверку для дебилов, и ту пишет не прошёл, играю уже в сотый раз кто выигрывает непонятно раньше вписывали число проверкисейчас обозначил все водоемы, или дор знаки числа на домах и не прошел это насмешка! чтобы не надоедали клиенты?

Ассам чай
Ассам чай
7 лет назад
Ответить на  петр

Добрый день! Проверку мы максимально упростили, чтобы не возникало проблем при регистрации.

Рифкат
Рифкат
8 лет назад

Где можно увидеть фотографии победителей данной акции, просьба ответить.

Ассам чай
Ассам чай
7 лет назад
Ответить на  Рифкат

Добрый день! Фото победителей можно найти на сайте teahouse.kz, также на странице на https://www.facebook.com/profile.php?id=100009474726955

Рифкат
Рифкат
8 лет назад

Спасибо, уже нашёл.

асема
асема
8 лет назад

199868152493

асема
асема
8 лет назад

1195 6683 1167 надеюсь что нибудь выиграть

Ассам чай
Ассам чай
7 лет назад
Ответить на  асема

Добрый день! Промокод необходимо регистрировать на сайте https://www.assamtea.kz или отправив его на номер 7102

Рифкат
Рифкат
8 лет назад

Асема, я вам желаю удачи, но здесь писать коды не желательно, толку не будет. Куда посылать коды, написано выше. Еще раз удачи вам.

Романовская Кристина

здравствуйте!я отправила код мне пришло ответное смс что он будет участвовать в розыгрыше призов!!!когда будут результаты???где можно посмотреть???

Ассам чай
Ассам чай
7 лет назад

Кристина, результаты розыгрышей можно посмотреть здесь. Удачи. https://www.assamtea.kz, https://teahouse.kz

Рифкат
Рифкат
8 лет назад

Кристина, результаты розыгрышей можно посмотреть здесь. Удачи. http://www.assamtea.kz

Амина
Амина
7 лет назад

У вас акция, скидки или новое предложение для клиентов?!
Но об этом знают не все!?
А у нас есть возможность оповестить…

Добрый день! Plus.kz предлагает услуги мгновенной массовой рассылки Ваших предложений, рекламы, акций пользователям WhatsApp, с возможностью выбора города, района, квартала, квадрата улиц.
Эффективная реклама- увеличение Вашего дохода за маленькие деньги!
При заинтересованности обращайтесь!
Надеемся на долгосрочное сотрудничество!

Благодарим за обращение!
С уважением,
Компания «1plus1kz»
1plus1kz.ru
контактные телефоны:
8700 787 4005, 8707 133 3159

Кристина
Кристина
7 лет назад

Почему я немогу отправить код?Не на сайт Вам,не смс не отправляеться,пишите не в сети.Зачем тогда эти акции делать вообще,если люди не могут играть

Ассам чай
Ассам чай
7 лет назад
Ответить на  Кристина

Добрый день, Кристина! Прошу проверить сеть на своем телефоне, возможно низкая скорость интернета.

vyacheslav.m
vyacheslav.m
7 лет назад

Как активировать код на сайте не могу найти.

жанна
жанна
7 лет назад

Здравствуйте! я всегда участвую в акциях ассам,вот только один раз выиграла 300 единиц. а так никогда не выиграла,почему вы так обнадеживаете людей,что они что то могут выиграть,так вы теряете своих клиентов,они больше не будут покупать ваш чай.тем более он сейчас стал не очень,цвет чая плохой становиться.если делаете акцию. то пожалуйста давайте людям шанс. а не так без конца отправляете смски а том что можете выиграть 50000 :Думаю:

Ассам чай
Ассам чай
7 лет назад
Ответить на  жанна

Добрый день, Жанна! У вас есть возможность посмотреть на странице https://www.facebook.com/profile.php?id=100009474726955 фотографии реальных призеров.

Анастасия
Анастасия
7 лет назад

Всегда брала и беру покетированный чай «Ассам» просто потому что нравится. Часто беру упаковки с акцией, но в них не учавствую. Не очень-то верится что выиграю. Но решила попробывать, а вдруг повезёт,может и правда возможно выиграть.) Учавствую впервые, посмотрим как везёт новичкам.))) Круто бы было пить свой любимый чай и получать призы.)

Ассам чай
Ассам чай
7 лет назад
Ответить на  Анастасия

Добрый день! Благодарим за отзыв и желаем удачи!

Есбол
Есбол
7 лет назад

Менде ар жулде сайын ойнаймын,бирак 200 тенгеден артык уткан емеспин.Жалпы озим осы Ассам шайын жаксы корем,еки стаканга жетеди,дамиде жаксы.Ар кез алганнан кейин,корабындагы кодты жибере салам. Утпасамда рениш жок ))

Ассам чай
Ассам чай
7 лет назад
Ответить на  Есбол

С?леметсізбе, пікірі?із ?шін рахмет!

Рифкат
Рифкат
7 лет назад

Понятно, что в таких акциях и всевозможных розыгрышах человек сам по своей воле участвует, — понятно, что выявление победителей происходит при помощи компьютера, но люди дорогие, а почему бы от себя лично, от имени организаторов не поощрить тех, кто постоянно, заметьте, постоянно отправляет эти самые коды, и с замиранием сердца с каждым розыгрышем надеется на удачу. Почему бы и нет? Компьютер, это машина, она беспристрастна. Это я просто выражаю своё мнение, ни в коем разе не навязывая его кому либо.( Мы то не компьютеры.)

Ассам чай
Ассам чай
7 лет назад
Ответить на  Рифкат

Добрый день! Спасибо, примем во внимание.

↓
71
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x